fejléckép

Közgyűlés 2018.03.29

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

A Magyar Tengerészek Egyesülete 2018. március 29.-én megtartott éves rendes közgyűléséről

 

Helyszín: a Grinzingi Hajós Borozó különterme. Budapest V. Veress Pálné u. 10.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Garadnai András elnök köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy az írásos meghívóban 16 órai kezdéssel meghirdetett közgyűlésen megjelentek létszáma miatt a közgyűlés határozatképtelen, ezért az alapszabály szerint a közgyűlés fél óra várakozási idő elteltével kerül megtartásra.

A fél óra elteltével Elnök megállapítja, hogy az alapszabályban foglaltak szerint a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően megnyitja a közgyűlést és javaslatot tesz Füzesi József személyében a jegyzőkönyv vezetőjére, Bauer József és Schneider József urak személyében pedig a jegyzőkönyv hitelesítőire. A javasolt személyeket a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

Ezután Elnök ismerteti a meghívóban közölt tervezett napirendi pontokat.

 

Napirend:

 

1.Az Elnökség 2017. évről szóló szakmai és számviteli beszámolója.

   Előadó: Putzkaller Aladár ex. elnök, Hadnagy Gábor ex. elnökhelyettes

  Az Egyesület Műszaki és Tudományos tagozat vezetőjének beszámolója a Tagozat

  múlt évi tevékenységéről

  Előadó: Marton Gyula tagozatvezető

  Az Ellenőrző Bizottság jelentése.

  Előadó: Zsigmond Gábor EB. Elnök

 

  1. Az  Egyesület 2018 évi költségvetése.

    Előadó: Garadnai András elnök

 

  1. Tisztújítás.

 

  1. Alapszabály módosítása.

    Előadó: Garadnai András elnök

 

  1. Egyebek.

 

Elnök szavazásra bocsátja a közgyűlés által megtárgyalásra javasolt napirendet, amit a jelenlévők egyhangúan elfogadnak. 

Ad.1.

 

Putzkaller Aladár Beszámolva az Egyesület múlt évi tevékenységéről részletesen ismerteti az Egyesület szervezésében lebonyolított rendezvényeket, értékelve azok színvonalát. Külön kiemeli a Rijekába, Triesztbe és Pulába szervezett szakmai kirándulást melynek megszervezéséért és lebonyolításáért köszönetét és elismerését fejezi ki az abban résztvevőknek. Külön kiemeli a Hadnagy úr által szerkesztett a Magyar Duna-tengerhajózás Története című könyv első kötetének kiadását, amely megjelentetése jelentősen növelte egyesületünk taglétszámát, valamint Garadnai és Mercs urak által elkészített kiállítási tablókat. Úgy ítéli meg, hogy az Egyesület színvonalasan tett eleget a 2017 évre tervezett feladatainak.

Ezt követően Marton Gyula ismerteti a Műszaki és Tudományos Tagozat múlt évi tevékenységét, amely igen  változatos előadásokkal tette gazdagabbá klub rendezvényeinket.

 

Hadnagy Gábor beszámol a múlt év pénzügyi gazdálkodásáról külön kitérve a pályázati úton elnyert összegek felhasználására. Az Egyesület az elnyert 3.146.000 Ft. miniszterelnökségi támogatással együtt összesen 7.838.405 Ft. pénzeszközzel gazdálkodhatott, melyből 3.019.760 Ft kiadása jelentkezett. Ezeket figyelembe véve az Egyesület 2017. évi záró állománya  4.818.645 Ft. volt.

 

Zsigmond Gábor az Ellenőrző Bizottság elismerését fejezie ki a múlt évi gazdálkodás igényes, szabályszerű és színvonalas végzéséért, amely mindenben megfelelt az előírásoknak.

Javasolja, hogy a jövőben a támogatásból történt kifizetéseket elkülönítve is tartsuk nyilván.

 

A napirendhez kapcsolódó más kérdés, észrevétel nem hangzik el, így a beszámolókat a közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyólag elfogadta.

 

Ad.2.

 

Garadnai András ismerteti az Egyesület 2018. évi költségvetésének tervezetét, az ez évre tervezett pályázati témaköröket és azok tervezett költségvonzatát. Elmondja, hogy az Egyesület 4.818. 645 Ft. Nyitóállományához 800.000 Ft. tagdíj bevételt, 100.000 Ft. 1 % -ból befolyó támogatást és 100 Ft. bank kamatot terveznek, így a bevételek 5.718.745 Ft.-ot tennének ki. A munkatervben szereplő programok és projektek finanszírozására 3.970.210 Ft.-ot jelentenek, mely összegből 3.146.000 Ft. a már elnyert miniszterelnökségi támogatás, ami ez év júliusáig használható fel egyidejű elszámolással. Mindezek figyelembevételével 1.748.535 Ft.-tal zárná a 2018. évet.

Elnök ezt követően ismerteti a 2018. évi tervezett rendezvényeket:

 03,29. Éves közgyűlés

04.27. 10.00. óra.  Részvétel a komáromi megemlékezésen és koszorúzáson. Vonat indul 7.20 órakor a Déli pályaudvarról. Megjelenés                téli egyen ruhában.

05.14.  15.00 óra. Megemlékezés és koszorúzás a HM. Hadtörténeti Intézet udvarán az       

             otrantoi csata 100. évfordulójáról. Megjelenés téli egyen ruhában.

05.15.   Bauer József, Schneider József és Nemesdaróczi István téli egyenruhában vesznek 

             részt a MH. Stefánia úti Művelődési Központjában rendezendő szellemi vetélkedőn .

05.16.  MATE szakmai kirándulás Prevlakára. Az otrantoi csata emléktáblájának meg koszo-

            rúzása .

06.23-24. Részvétel a II. Tengerész Veterán Találkozón Makláron. A Magyar Duna-

            Tengerhajózás történetét bemutató kiállítás megnyitása

07.22.  Részvétel a Nándorfehérvári ütközet megünneplésének tiszteletére rendezett

            ünnepségen a Vigadó téri rakparton.

07.25.  Részvétel a Honvéd Folyami Flottila napján a megyeri hadikikötőben.

09.27.  15.00 óra. Nemzetközi Tengerészeti Világnap alkalmából megemlékezés és koszo-

             rúzás a Duna korzón lévő tengerész emlékműnél. Megjelenés téli egyen ruhában.

09.28.  Részvétel a Logodi utcai tűzszerész emlékmű koszorúzásán. Megjelenés téli egyen-

            ruhában. 

11.06.  A Laktanya utcai folyamőr laktanyánál elhelyezett emléktábla megkoszorúzása.

            megjelenés téli egyen ruhában.

11.09. 10.00 óra. Megemlékezés és koszorúzás az I. és a II. világháborúban szolgálatteljesítés

           közben hősi halált halt MFTRT és DTRT dolgozók emléktáblájánál a csepeli Szabad-

           kikötőben. Megjelenés téli egyen ruhában.

12.20. 16.00 óra.MATE évzáró ünnepség a Grinzingi borozóban. Megjelenés pulóveres egyen

           ruhában.

 

Egyéb rendezvények és tervezett feladatok:

A Magyar Duna-tengerhajózás története c. kiállítás bemutatása  Győrben két Szakközép Iskolában és a Széchenyi István Egyetemen, Baján a Közszolgálati Egyetemen, Szegeden,Makláron, valamint Sopronban.

A Magyar Duna-tengerhajózás története c. könyv 2. kötetének kiadása.

Támogatás kezdeményezése a Miniszterelnökség felé.

MATE Honlap korszerűsítése

Előkészület a 2019. évi tisztújításra. 

Kéthetente Klub délutánok megtartása a kiadott naptár szerint

A napirendhez Kalcsits Péter szól hozzá és javasolja, hogy az osztrák hagyomány őrzők meghívása esetén a MATE vegyen részt a bécsi megemlékezésen, hiszen ez korábban rendszeres volt.

Elnök elfogadja a javaslatot és a rendezvények közé felvételre javasolja.

Több hozzászólás nem lévén Elnök szavazásra bocsátja a napirendben elmondottakat, amit a jelenlévők egy tartózkodással egyhangúan elfogadtak.

Ad.3.

 

Elnök ismerteti, hogy Hadnagy Gábor gazdasági elnökhelyettes írásban benyújtotta lemondását. Ugyancsak írásban mondott le Konja Miklós és Lisztes László az Ellenőrző Bizottság két tagja. Az Ellenőrző Bizottság elnöke Zsigmond Gábor pedig összeférhetetlenség miatt nem töltheti be a jövőben eddigi tisztségét. Ezen okok miatt vált szükségessé a mai tisztújítás.

Felkéri Nemesdaróczi István urat a Jelölő Bizottság vezetőjét, hogy a megüresedett posztokra vonatkozó bizottsági javaslatokat ismertesse.

Nemesdaróczi István az alábbi javaslatokat teszi:

A MATE Gazdasági elnökhelyettesének Bauer József urat

A MATE Ellenőrző Bizottság elnökének Schneider József urat

A MATE Ellenőrző Bizottság tajainak Kecső Ferenc urat és Luiszer Miklós javasolja a Jelölő Bizottság.

Elnök egyenként megkérdezi a javasolt személyeket, hogy elfogadják- e a jelölést?

Az elfogadó válaszok után Elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyetértenek- e a javasolt személyek szavazó lapra történő felvételével? A nyílt szavazás egyhangúan elfogadja nevezettek szavazólapra történő felkerülését. Elnök ez után megkérdezi, hogy van e valakinek más személyi javaslata? A nyílt szavazás alapján megállapítja, hogy más személyi javaslat nincs, ezért elrendeli, hogy a Szavazat számláló Bizottság készítse el és ossza szét a szavazó lapokat. Miután ismertetésre került a szavazás módja, és kiosztásra kerültek az elkészült szavazólapok, Elnök szünetet rendel el. 

A szavazás megtörténte után ismertetésre kerül a szavazás eredménye. A leadott szavazatok száma 38 db volt és mindegyike érvényesnek bizonyult. Ezek alapján: 

a MATE Közgyűlése Bauer József urat 38 igen szavazattal Gazdasági Elnökhelyettesnek, Schneider József urat 38 igen szavazattal az Ellenőrző Bizottság Elnökének, Kecső Ferenc urat 38 igen szavazattal az Ellenőrző Bizottság tagjának ötévi időtartamra egyhangúan megválasztotta. Luiszer Miklós urat 37 igen szavazattal az Ellenőrző Bizottság tagjává ötévi időtartamra megválasztotta. Egy szavazatot kapott Búza Béla úr az Ellenőrző Bizottság tagja pozicióra.

Elnök jó munkát kívánva gratulált a megválasztott új tisztségviselőknek.

 

Ad.4.

Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Hadnagy úr lemondása miatt meg kell változtatni az Egyesület székhelyének megnevezését. Előzetes konzultáció után Füzesi József Általános Elnökhelyettes úr hozzájárulását adta, hogy az 50 %-ban tulajdonát képező 1047. Budapest Izzó u. 2/C. I./4 sz. alatti lakását térítésmentesen, szívességi alapon visszavonásig a MATE székhelyeként a Fővárosi Törvényszéken bejegyeztessük. Ezen változtatás miatt szükséges a MATE alapszabályának módosítása, amihez a jelenlévők ¾-ének igenlő szavazata szükséges.

Ennek megfelelően az alapszabály módosítására tett javaslatot szavazásra bocsátja.

Elnök megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangúan elfogadták az  Egyesület székhelyének Alapszabályban történő megváltoztatását és felhatalmazzák az Elnököt, hogy ez ügyben a Fővárosi Törvényszék felé eljárjon.

 

Ad.5.

Elnök tájékoztatást ad arról, hogy Maurer Péter visszaadta pénztárosi megbízatását, amit ideiglenesen – ameddig hosszú távú megoldást nem találunk – Hadnagy Gábor úr vállalt el.

Dobozi Gábor Úr  tájékoztatást ad a II. Tengerész Veterán Találkozó szervezési munkáiról.

Marton Gyula úr tájékoztatást ad arról, hogy a Horthy Miklós Társaság kopjafát kíván állítani az elhunyt tagtársunk Kovács György emlékére Kenderesen, amire önkéntes adományokat gyűjtenek. Az adományokat nála lehet befizetni.

Hadnagy Gábor úr tájékoztatást ad a Prevlakai szakmai kirándulásról.

Gosztonyi Károly úr javasolja ez évi programjaink honlapunkon történő közzétételét ill. nyomtatott formában történő szétosztását is.

Bauer József úr javasolja, hogy vegyük fel a Lajta monitor búcsúztatásán megjelent hagyományőrzőkkel a kapcsolatot és hívjuk meg Őket néhány rendezvényünkre.

Más kérdés illetve javaslat nem merülvén fel, Elnök megköszöni a közgyűlésen résztvevők aktív közreműködését, a közelgő húsvét alkalmából áldott ünnepeket kíván mindenkinek és a közgyűlést bezárja.

  

Budapest 2018. március 29.

Melléklet: Jelenléti ív

                                                                                  Garadnai András

                                                                                          Elnök

Füzesi József jegyzőkönyv vezető

Bauer József, Schneider József a jegyzőkönyv hitelesítői

 Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Új jelszó beállítva

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑